dijous, 23 de desembre de 2010

FINAL 1 FASE

El passat 16 de desembre 2010 es van treure les darreres bastides que s'havien instal·lat a la façana de l'església de Santa Maria, i així quedaven finalitzades les obres de la 1ª fase de restauració de l'edifici, que en aquest cas actuava als campanars i la creu de la façana principal.

Aquesta intervenció s’ha fet en tots els elements que formen part dels campanars i la creu que corona la façana.

Als campanars els parallamps s’han desmuntat, canviat les punxes i netejat. El pal estava galvanitzat i el penell en forma de drac, un cop netejat tot l’òxid, s’ha vist que estava pintat - platejat, així com els punts cardinals, ambdós s’han reparat i soldat parts perdudes i gastades. Els pals dels parallamps passaven pel mig de les gerres que formen part del coronament dels teulats dels campanars. El seu mal estat va fer que es desmuntessin i se’n fessin unes reproduccions. 

Aquestes gerres estan formades per tres parts: el collarí, la gerra i el remat. Les gerres originals presentaven un farcit de maons i morter de calç que s’ ha respectat, tornant ha omplir-les amb el mateix mètode però aquest cop s’ha col·locat una camisa d’acer inoxidable al voltant del pal de ferro, per preservar-lo del rovell. També es va substituir la primera filada de teules verdes que suportaven les gerres, amb reproduccions de les originals.

Pel que fa a l’espai entre el final de la teulada i els pinacles, la canal que recollia les aigües de les teulades, s’ha reomplert amb arlita barrejada amb morter de calç pobre, i un llit de morter de calç, i finalment una làmina separadora de pvc i una xapa de plom. D’aquesta manera no s’hi pot acumular aigua ni brutícia i s’expulsa directament a l’exterior o mitjançant les gàrgoles.

Els pinacles, d’1,23 m., han estat netejats, i en els casos dels que presentaven moltes pèrdues se n’ha fet reproduccions i s’han substituït. Tots ells han estat fixats amb espigues de fibra de carboni.

Les gàrgoles que envolten el coronament del campanar també han estat tractades. Així s’han netejat, i les que presentaven sortida d’aigua s’han impermeabilitzat amb xapa de plom. Una de les gàrgoles havia desaparegut, i per això s’ha fet una reproducció en pedra de Vinaixa de la seva parella, ja que dels quatre models que hi ha a cada campanar, es repeteixen en parelles fins a formar les vuit que es poden veure. Així hi ha la cara humana, el gos, l’àliga i el monstre, dos de cadascun. Cada gàrgola té uns 56 cm. de llargada exterior, son esculpides en un únic bloc. Per precaució, s’ha optat per col·locar diverses espigues de fibra de carboni, per tal de dificultar el seu possible despreniment i conseqüent caiguda.

Les esquerdes que presentaven les cornises dels campanars s’han cosit amb varetes de fibra de carboni i resina, ancorant els blocs i pedaços els uns amb els altres, per tal de travar possibles moviments, les fissures s’han reparat i tancat amb injeccions de resines, i les juntes de pedra s’han rejuntat amb morter de calça modificat.

Tota la superfície de pedra ha estat tractada, primerament amb l’eliminació de fongs i líquens per mitjà de biocides, i de forma mecànica s’ha realitzat una neteja de la pedra mitjançant la projecció de distintes partícules amb pressió controlada, per tal d’equilibrar la neteja en un punt intermedi i ser el màxim de respectuós amb la pedra dels campanars. S’ha aplicat un hidrofugant com a tractament per tal de disminuir la captació d’humitat per part de la pedra d’ Olèrdola, molt porosa, en que es van realitzar els campanars.
A l’interior de les torres, teníem la causa de les diferents esquerdes i moviments que havien fet perillar l’estabilitat de la construcció, un anell metàl·lic que suportava les filades de maons que rebien tot el pes de cada campanar. Aquest aparell estava realitzat amb diversos perfils de ferro, que s’havien oxidat i havia provocat les esquerdes que es veien a l’exterior. Ha estat substituït per un perfil d’acer inoxidable en forma de (L+L= U) que torna a suportat tot el pes del teulat dels campanars estabilitzant-los.
La creu que presentava un estat molt dolent ha estat substituïda per una reproducció, 1,60 m. d’alçada i un pes d’uns 650 Kg, feta en dues parts amb pedra de Vinaixa.


 AQUÍ PODEU VEURE UN VIDEO AMB LA COL·LOCACIÓ DE LA CREU: